Privacy statement

  • /
  • Privacy statement

Privacy statement TING studiecoaching v.2.0 d.d. maart 2024

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Met de komst van deze wetgeving zijn o.a. uw privacyrechten verder uitgebreid en is de beveiliging op privacygevoelige informatie versterkt. Dit privacy statement geldt voor alle klanten die diensten van TING afnemen, zoals huiswerkcoaching, bijlessen, trainingen, rustige werkplek.Tevens geldt dit privacy statement als u (nog) geen klant bent, maar contact legt met ons, omdat u interesse hebt in onze diensten. Ook voor voormalige klanten en/of geïnteresseerden geldt dit privacy statement, zolang wij nog gegevens van u hebben.

Uw persoonsgegevens die worden verwerkt

TING studiecoaching kan persoonsgegevens over u (in haar interne communicatiesystemen) verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van TING en/of omdat u deze zelf, bij het invullen van het contactformulier op onze website, aan TING (heeft) verstrekt. TING kan de volgende gegevens verwerken:
-uw voor- en achternaam, initialen
-uw adresgegevens
-uw mobiele en vaste telefoonnummer(s)
-uw e-mailadres
-voor- en achternaam van uw kind(eren)
-geboortedatum kind
-mobiele en vaste telefoonnummer(s) van uw kind(eren)
-e-mailadres van uw kind(eren)
-school van uw kind(eren)
-naam mentor van uw kind(eren)
-schooltype, klas & profielkeuze van uw kind(eren)
-inlogcode van uw kind voor Magister/Electronische Leeromgeving school
-voortgangsinformatie inz. de coaching van uw kind(eren); in de vorm van dagverslagen en/of bijlesverslagen alsmede correspondentie van u aan ons gericht (veelal e-mails: bijv. uw reacties op dagverslagen, bijlesverslagen, vragen/opmerkingen).

Waarom TING uw persoonsgegevens nodig heeft

TING verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u te kunnen opnemen, als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail/post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent. Daarnaast kan TING uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst van opdracht, met betrekking tot hetzij huiswerkcoaching, bijlessen, (agenda-/brugklas en andere)trainingen, danwel ‘Rustige werkplek’ van uw kind(eren).

Hoe lang TING uw persoonsgegevens bewaart

TING bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens werden verzameld. Als hoofdregel geldt dat wij persoonsgegevens van onze klanten bewaren voor de duur dat u klant bij ons bent en daarna tot nog maximaal vijf jaar. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan een jaar, wanneer er geen overeenkomst met u tot stand komt/is gekomen.

Delen met anderen

TING verstrekt uw persoongegevens alleen aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In beide gevallen doet TING dit alleen na door u verstrekte toestemming hiervoor. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ting.nl. TING zal uw verzoek uiterlijk binnen 2 weken inwilligen.

TING neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Neem, als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging, contact op met info@ting.nl.

TING studiecoaching

Vestigingsadres: Langshout 6, 3991 PK, Houten
Telefoon: (030) 2517570
E-mail: info@ting.nl