FAQ

Vragen en antwoorden over TING huiswerkcoaching

Hieronder hebben wij een aantal vragen en antwoorden (Q&A) over TING op een rijtje gezet. Bedoeld om u als ouders meer inzicht te geven in onze aanpak; en als aanknopingspunt om thuis op de coaching door TING te kunnen ‘aansluiten’.

Is uw zoon of dochter nieuw bij TING? Dan volgt binnen 3 weken na start van de coaching het intakegesprek Aan de hand van de ingevulde vragenlijst/nulmeting brengen we samen in kaart wat het plan van aanpak moet worden; waar accenten in de coaching zullen worden gelegd.

Wij adviseren u om uw kind zo spoedig mogelijk uit school naar ons toe te laten komen doch uiterlijk om 16.00 uur bij TING binnen te zijn. Dit biedt de meeste ‘ garantie’ op het huiswerk écht af hebben aan het eind van de middag. En het geeft ons, als coaches,optimaal de ruimte en tijd om uw zoon/dochter te overhoren en het maakwerk te bekijken. Komt uw kind pas laat binnen, dan zijn deze mogelijkheden logischerwijs beperkter.

Als ouders kunt u in de TING-agenda eenvoudig zien of uw zoon/dochter thuis nog aan de slag moet. Dit is het geval als
1. er planopdrachten bij de dagen staan dat uw zoon of dochter níet naar TING komt. Let op: dit kan ook op de zaterdag of zondag zijn!
2. er geel gemarkeerde opdrachten in zijn/haar agenda staan. Deze geven aan: ‘dit heb ik niet afgekregen en dienen sowieso zo spoedig mogelijk ingehaald worden.
Advies: lees ook zelf – in de agenda! - de spelregels (pag. 13) door en neem ook kennis van de checklist (achter)in de agenda van uw zoon of dochter .Kijk eventueel mee in de agenda op de dagen dat uw zoon/dochter niet naar TING komt!

Het streven is dat het huiswerk altijd af is. Maar of dat ook daadwerkelijk het geval is hangt van veel factoren af. Hoe laat kwam uw zoon/dochter bij TING, had hij/zij alle spullen bij zich, heeft hij/zij geconcentreerd gewerkt. In de agenda kunt u zien wat er eventueel nog aan werk open staat (zie ook vraag 3.).

We sturen er bij TING op aan dat er zo min mogelijk huiswerk in het weekend gedaan hoeft te worden. Uiteraard met uitzondering van: herhalen voor een so en/of rep die plaatsvindt op de maandag of dinsdag na het weekend.

Uitgangspunt is inderdaad dat ál het (voor die middag ingeplande) huiswerk af moet zijn. Dan pas mag uw zoon/dochter naar huis.
Is het huiswerk nog niet af en is het nog geen 18.30 uur? Dan is de regel dat uw zoon/dochter van ons nog niet naar huis mag.
Let wel: tenzij u als ouder, verzorger, via een berichtje (bij voorkeur in de agenda van uw kind voorzien van paraaf, danwel per mail info@ting.nl) hebt aangegeven dat u accoord bent met eerder weggaan; terwijl het huiswerk nog niet af is.

De regel bij TING is dan: je werkt vooruit!  Dit betekent dat uw zoon/dochter eraan moet denken niet alleen werk voor de dag zelf mee te nemen, maar ook extra werk voor de dagen daarna. Zodat er altijd de mogelijkheid is om vooruit te werken.

Als uw zoon/dochter op een dag (incidenteel of structureel) pas laat naar TING kan komen, dan horen wij dit graag via een mail (of anderszins) van uw kant.
Wij kunnen dan in de coaching rekening houden met het feit dat hij/zij die dag beperkt(er) tijd heeft voor het huiswerk.

Dan is het de bedoeling dat hij/zij deze alsnog thuis op gaat halen!..

Indien uw zoon of dochter eerder naar huis mag op een bepaalde datum, of helemaal niet kan komen, dan zien wij graag dat u dit in zijn of haar agenda schrijft in het vak ‘Opdrachten’; van de dag waarop dit van toepassing is. Graag met een paraaf!
Een mailtje sturen naar info@ting.nl is dan niet (meer)nodig.
Let op: ‘last minute’ afmelden op de dag ook graag per mail naar info@ting.nl!

Na een glas fris en een koekje werkt uw zoon/dochter eerst zelfstandig de agenda bij (=maakt huiswerkplanningen voor de opdrachten die er die dag nieuw zijn bijgekomen). Op het whiteboard is te lezen aan welke dagcoach hij/zij is toevertrouwd die dag. We streven ernaar dat uw zoon/dochter zo vaak als mogelijk dezelfde coach treft, maar dit is helaas niet op alle dagen mogelijk.
Zodra de agenda is bijgewerkt legt uw zoon/dochter deze op de hoek van zijn/haar tafel met daarop het signaalbordje ‘Ik heb gepland’ waarna de agenda door de coach wordt bekeken. Feedback op agendagebruik volgt meteen daarna; alsmede het maken van afspraken over overhoren en bekijken van huiswerk. Daarna gaat uw zoon/dochter rustig aan het werk. Om 16.30 is er een korte pauze van 10 minuten. Om 17.30 is er Xperience (zie vraag 25). In geval van geen Xperience is er een tweede pauze, in dat geval van 10 minuten. Overhoren van leerwerk gebeurt door de coach en vindt buiten het lokaal (in de openbare ruimte of de spreekkamer) plaats. Maakwerk wordt door de coach in het lokaal bekeken.
Aan het eind van de middag, als al het maak- en leerwerk is gedaan, levert uw zoon/dochter zijn/haar agenda in bij de coach om af te tekenen.

Indien uw zoon of dochter vragen heeft over maak-/leerwerk dan zet hij/zij het signaalbordje ‘Ik heb een vraag’ in de houder, op de hoek van zijn/haar tafel. De coach beantwoordt de vraag aan de tafel van de leerling, zonodig buiten het lokaal. Indien de eigen dagcoach (noch collegacoaches) de vraag niet kan beantwoorden, dan is het aan de leerling zelf om e.e.a. tijdens de eerstvolgende les op school na te vragen.

Heeft uw zoon/dochter een opdracht (maakwerk) klaar? Dan legt hij/zij zijn werkboek, met de goede bladzijde open, op de hoek van zijn of haar tafel; met daarop, in de houder, het signaalbordje: ‘Ik heb mijn maakwerk af!’

Let wel: TING zet in op persoonlijk ontwikkeling: naar meer zelfdiscipline en zelfstandigheid. Dit betekent dat wij van leerlingen die nog relatief kort bij TING zijn (of al langer, maar nog onvoldoende blijk geven van ‘zelf aan het stuur te kunnen zitten’) ál het maakwerk bekijken/controleren. Naarmate de leerling zich ontwikkelt wat betreft zelfdiscipline en zelfstandigheid bouwen we het checken van het maakwerk af. (Zie ook: vraag 22)

Heeft uw zoon/dochter voor een vak geleerd en wil hij/zij overhoord worden? Hij/zij zet dan het signaalbordje ‘Ik wil overhoord worden!’ op de hoek van zijn/haar tafel. Per huiswerkmiddag wordt tenminste één geplande huiswerk (leer)opdracht overhoord. Wát er wordt overhoord wordt in principe afgesproken aan het begin van de middag. Let wel: soms doet de coach ook een ‘verrassingsoverval’: overhoort juist stof die moest worden geleerd, maar waarvan niet met uw zoon/dochter is afgesproken dat deze zou worden overhoord.

Het doel van de dagverslagen is drieledig.
In de eerste plaats maken we uw kind mede verantwoordelijk voor zijn ontwikkeling. We richten het dagverslag daarom ook - expliciet - aan uw zoon/dochter. Daarmee is het dagverslag in feite meer verslaglegging aan uw kind dan aan uw, als ouders.
Er kunnen in het verslag geen verrassingen voor uw kind staan; alles is besproken.

In de tweede plaats vinden wij het belangrijk een ‘lijntje’ met u te hebben, met u in contact te blijven over hoe uw zoon/dochter zich ontwikkelt. Sluit het dagverslag niet aan bij het geen uw kind u teruggeeft? Dan gaan wij er vanuit dat u dat per mail of telefonisch aangeeft. Wij stellen alle feedback (positief en negatief) zeer op prijs. Stel ons alle vragen waarmee u rondloopt! Voorbeeld: een leerling gaf thuis aan aan: ‘Van TING hoef je nooit huiswerk in het weekend te maken!’ Ouders vroegen zich af: klopt dit wel? Eén telefoontje leerde: klopt niet! TING streeft ernaar de leerling in het weekend zoveel mogelijk huiswerkvrij te laten zijn.

In de derde plaats is de verslaglegging per kind voor ons als coaches belangrijk. We kunnen op de dag zelf  even ‘terugkijken’ naar de verslagen van de vorige dagen om zicht te krijgen op hoe het gaat. Ook helpen de dagverslagen in situaties dat er onduidelijkheid is: bijvoorbeeld hoe de voorbereiding voor een repetitie, waarvoor een slecht cijfer is gehaald, is verlopen. U ontvangt het dagverslag over uw zoon/dochter ’s avonds of de volgende ochtend. In geval van urgentie mailen wij het dagverslag altijd nog dezelfde avond.

Hebt u een vraag of opmerking over het dagverslag, wend u zich dan in eerste instantie tot de desbetreffende dagcoach. Immers, de dagcoach heeft uw zoon/dochter onder zijn/haar hoede gehad en kan de vraag waarschijnlijk het best beantwoorden. Met de dagcoaches geldt de afspraak dat zij het antwoord op uw vraag altijd ook (per cc) naar de locatiedirecteur van TING sturen, die daarmee direct op de hoogte is van de evt. problematiek en zich indien nodig mengt; om over oplossingsrichtingen mee te denken.

Schroom in dat geval niet om u direct tot het management van TING (Etienne/Inge) te wenden per mail info@ting.nl of telefonisch (030) 2600969.

Wij hebben goede contacten met de diverse scholen in de omgeving.
Waar nodig nemen wij contact op met de mentor, echter nooit zonder toestemming van de ouders. Zonodig vragen wij via de mentor repetities op.

Waar reguliere huiswerkbegeleiding uitgaat van principes als ‘aangeven en opvolgen, sturen en controleren,’ gaan we erbij TING vanuit dat jongeren beschikken over een uitstekend zelfsturend vermogen, mits: zij worden uitgedaagd om te ‘reflecteren’. Precies dat vermogen tot reflectie – nadrukkelijk stil staan bij hoe je je huiswerk nu aanpakt en bedenken hoe het nét even anders of handiger kan – spreken we bij TING aan. Dit doen we aan de hand van ons ‘Word je eigen leider!’ programma (zie ook: vraag 18) dat erop gericht is het zelfvertrouwen van uw zoon of dochter te ondersteunen: dat hij of zij prima in staat is om zélf aan het stuur van het huiswerk te gaan zitten.

Nee. Bij TING stellen we de ‘ontwikkeling’ naar zelfstandigheid en zelfdiscipline centraal. Hiervoor is een coachingsperiode van tenminste ca. 8 maanden nodig. Na die 8 maanden zou uw zoon/dochter ‘zijn/haar eigen leider’ moeten kunnen zijn met betrekking tot het huiswerk: het thuis zelfstandig moeten kunnen!
Let wel: uiteraard is dit wel zeer kindafhankelijk en mede afhankelijk van de mate waarin problematieken als AD(H)D, dyslexie, autisme, faalangst et cetera spelen.  
We werken bij TING met de zogenaamde ‘piste-filosofie’  (zie ook: vraag 22), ontleend aan de skisport, waarbij een piste staat voor de mate waarin de leerling zijn/haar eigen leider is als gaat om het plannen, maken, leren van het huiswerk. Eenmaal op de ‘rode piste’ wordt ‘afbouwen’ ingezet: zowel qua aantal keren checken van de agenda, nakijken maakwerk en overhoren, als wat betreft het aantal dagen coaching. Veelal gaan leerlingen geleidelijk terug van 3 naar 2 dagen coaching, naar 1 dag naar : klaar!

Meer informatie?

Bel: (030) 251 75 70

E-mail: info@ting.nl