FAQ

Vragen en antwoorden over TING huiswerkcoaching

Hieronder hebben wij een aantal vragen en antwoorden (Q&A) over TING op een rijtje gezet. Bedoeld om u als ouders meer inzicht te geven in onze aanpak; en als aanknopingspunt om thuis op de coaching door TING te kunnen ‘aansluiten’.

Is uw zoon of dochter nieuw bij TING? Dan volgt binnen 3 weken na start van de coaching het intakegesprek. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst/nulmeting brengen we samen in kaart wat het plan van aanpak wordt; waar accenten in de coaching te leggen (plannen, risicovakken, attitude etc.)

Wij adviseren u om uw kind zo spoedig mogelijk uit school naar de locatie te laten komen dan wel (in overleg met coach) online te gaan. Dit biedt de meeste ‘ garantie’ op het huiswerk écht af hebben aan het eind van de middag. En het geeft ons, als coaches,optimaal de ruimte en tijd om uw zoon/dochter te overhoren en het maakwerk te bekijken. Komt uw kind pas laat binnen cq gaat uw kind pas laat online, dan zijn deze mogelijkheden logischerwijs beperkter.

Als ouders kunt u in de TING planagenda eenvoudig zien of uw zoon/dochter thuis nog aan de slag moet. Dit is het geval als
1. er planopdrachten bij de dagen staan dat uw zoon of dochter níet naar TING komt. Let op: dit kan ook op de zaterdag of zondag zijn!
2. er geel gemarkeerde opdrachten in zijn/haar agenda staan. Deze geven aan: ‘dit heb ik (nog) niet afgekregen en moet ik dus nog doen.

Advies: lees ook zelf – voorin de agenda! – de spelregels door en neem kennis van de checklist (achter)in de agenda van uw zoon of dochter. Kijk eventueel mee in de agenda op de dagen dat uw zoon/dochter geen huiswerkcoaching heeft. Het is belangrijk dat uw kind (juist!) ook op niet-TING dagen zijn/haar agenda bijwerkt. En aan het huiswerk begint vanuit het (bijgewerkte) Taak en Planning-vak. (=vak met de rode lijntjes op elke dag)

Het streven is dat het huiswerk altijd af is. Maar of dat ook daadwerkelijk het geval is hangt van veel factoren af. Hoe laat kwam uw zoon/dochter bij TING, alle benodigde spullen bij zich/op orde? heeft hij/zij geconcentreerd gewerkt? Zijn er achterstanden? Was er reden om de focus naar een specifiek vak te laten uitgaan, bijv. in verband met een toets de volgende dag?
In de planagenda kunt u zien/meekijken wat er eventueel nog aan huiswerk open staat (zie ook vraag 3.).

We sturen er bij TING op aan dat er zo min mogelijk huiswerk in het weekend gedaan hoeft te worden. Uiteraard met uitzondering van: herhalen voor een so en/of rep die plaatsvindt op de maandag of dinsdag na het weekend.

Uitgangspunt is inderdaad dat ál het (voor die middag ingeplande) huiswerk af moet zijn. Dan pas mag uw zoon/dochter van de coach naar huis (cq offline gaan, in geval van online coaching). We hanteren de vuistregel: je bent op de middag tenminste 2 uur aan het werk onder toeziend oog van TING. Waarom? 'Huiswerk voor die dag af' wil niet per se wil zeggen dat er niets zinvols te doen is. Denk aan: achterstanden wegwerken, vooruit werken, extra oefenen voor een vak, werken aan een opdracht. Et cetera. Wilt u dat wij op een specifieke dag een uitzondering maken op onze 2-uur-blijven-regel? Bijvoorbeeld vanwege een verjaardagsetentje, voetbaltraining of muziekles? Stuur ons dan aub tijdig een berichtje (info@ting.nl) waarin u toestemming geeft voor 'eerder naar huis/offline'.

Zie ook vraag 6. We hanteren inderdaad de vuistregel: je bent op de middag tenminste 2 uur aan je huiswerk bij TING. Waarom? 'Huiswerk voor die dag af' wil niet per se wil zeggen dat er niets zinvols te doen is... Denk aan: achterstanden wegwerken, vooruit werken, extra oefenen voor een vak, werken aan een opdracht. Et cetera. Wilt u dat wij op een specifieke dag een uitzondering maken op deze 2-uur-blijven-regel? Vanwege een verjaardagsetentje, voetbaltraining, muziekles of nog anders? Stuur ons dan tijdig een berichtje (info@ting.nl) waarin u toestemming geeft voor 'eerder naar huis/offline'.

Als uw zoon/dochter op een dag (incidenteel of structureel) pas laat naar TING kan komen, dan horen wij dit graag via een mail (of anderszins) van uw kant. Wij kunnen dan in de coaching rekening houden met het feit dat hij/zij die dag beperkt(er) tijd heeft voor het huiswerk. Als er 'in diepere zin' iets ten grondslag ligt aan laat binnenkomen (weerstand/geen zin, stress, geen moed of wat dan ook) gaan we (in alle zachtheid) het gesprek aan/de reflectie in met uw kind, om samen te bezien wat er nodig is om volgende keer wel op tijd te zijn. 

Dit speelt uiteraard alleen als uw kind huiswerkcoaching op een van de TING-locaties volgt. Mits binnen redelijke fietsafstand (max 10 min en 10 min terug) zullen we erop aansturen dat hij/zij de spullen alsnog thuis gaat ophalen. Hoe dan ook gaan we de reflectie in met uw zoon of dochter: hey, wat gebeurt er dat het jou niet lukt om de spullen die je nodig hebt bij je te hebben. Wat gaan we samen afspreken zodat je volgende keer wel alles bij je hebt?! 

Kan/mag uw zoon of dochter eerder naar huis op een bepaalde datum? Laat het ons weten via  info@ting.nl. Let wel: het moet een bericht van ouders/verzorgers zijn. Een appje of mailtje van uw kind zelf volstaat niet. 

Na een glas fris en een koekje werkt uw zoon/dochter eerst zelfstandig de TING planagenda bij (=maakt huiswerkplanningen voor de opdrachten die er die dag nieuw zijn bijgekomen). Op het whiteboard is te lezen aan welke dagcoach hij/zij is toevertrouwd die dag. We streven ernaar dat uw zoon/dochter zo vaak als mogelijk dezelfde coach treft, maar dit is helaas niet op alle dagen mogelijk.
Zodra de agenda is bijgewerkt legt uw zoon/dochter deze op de hoek van zijn/haar tafel met daarop het signaalbordje ‘Ik heb gepland’ waarna de agenda door de coach wordt bekeken. Feedback op agendagebruik volgt meteen daarna; alsmede het maken van afspraken over overhoren en bekijken van huiswerk. En eventuele 'pitstop' (=reflectiegesprekje) naar aanleiding van recent behaalde onvoldoende. Daarna gaat uw zoon/dochter rustig aan het werk. Om 16.30 is er een korte pauze van 10 minuten. Om 17.30 is er Xperience (zie vraag 25). In geval van geen Xperience is er een tweede pauze, in dat geval van 10 minuten. Overhoren van leerwerk gebeurt door de coach en vindt buiten het lokaal (in de openbare ruimte of de spreekkamer) plaats. Maakwerk wordt door de coach in het lokaal bekeken.
Aan het eind van de middag: korte bespreking coach-leerling. Is alles gelukt (=groen gemarkeerd in de agenda)?, wat moet er eventueel thuis worden afgemaakt? (=geel in de agenda). 

De online huiswerkmiddag begint kort nadat uw kind uit school is gekomen. Via een speciaal programma (Discord) neemt uw kind plaats in een virtueel klaslokaal, waarbij  coach en maximaal 6 leerlingen elkaar de hele middag kunnen zien. Eigenlijk precies zoals in een echt schoollokaal. Gedurende de middag verlaten de leerlingen en de coach deze omgeving niet, natuurlijk met uitzondering van (plas)pauzes! 

Planning/agenda bespreken, uitleggen, overhoren en korte persoonlijke coachings-/reflectiegesprekjes gebeuren altijd 1-op-1, tussen leerling en coach. Coach en leerlingen stappen dan als het ware ‘uit het lokaal’ en betreden een andere visuele (online) ruimte. Dit gaat met een druk op de knop. En daarmee: geruisloos en onzichtbaar voor de andere leerlingen in het virtuele lokaal. Ondertussen werken de overige leerlingen zelfstandig door en kunnen elkaar niet horen, wel zien! De coach kan elk gewenst moment, ook weer met een druk op de knop, het virtuele klaslokaal binnenkomen, om even een kijkje te nemen of iedereen geconcentreerd aan het werk is. Dikwijls zullen uw kind en de coach 'schermen' delen: voor nadere uitleg, overhoren en/of om door  gemaakt huiswerk door te nemen.
Net als in de offline coaching  (op locatie) ontvangen uw kind en u (en evt. de mentor) aan het eind van de dag een verslagje over hoet het is gegaan en welk werk er is verzet.

Voor deze (online) huiswerkcoaching thuis - in de vertrouwde omgeving - heeft uw kind een stabiele internetverbinding nodig, lap-/destop of tablet en mobiel.

Coach zal de vraag zo goed en inhoudelijk mogelijk proberen te beantwoorden, zodat uw kind verder kan. Heeft de coach het antwoord zelf niet paraat? Dan treedt 'plan b' in werking. Dit kan allerlei vormen aannemen, onder meer: a. collega coach neemt over. b. source (assistent-coach exacte vakken) neemt over. c. leerling zoekt samen met coach online naar uitlegfilmpje. d. coach en leerling nemen het antwoordboekje erbij en vinden de oplossing uit. e. coach stimuleert leerling om een korte mail naar docent te sturen met vraag om uitleg etc. etc. Belangrijk hierbij is de katalyserende functie van de coach: de leerling in beweging brengen/houden, gericht op de waarachtige beleving 'ik kan het ZELF'.

 

Streven is dat de coach elke coachingsmiddag tenminste 1 vak (maakwerk) bekijkt en 1 vak (leerwerk) overhoort. Coach geeft de leerling feedback: wat gaat nog fout, moet anders, kan beter, wat heeft nog aandacht nodig en hoe ga je dat doen, hoe zorgen we dat het lukt?!

Op locatie:
Heeft uw zoon/dochter  opdracht (maakwerk) klaar? Dan legt hij/zij zijn werkboek, met de goede bladzijde open, op de hoek van zijn of haar tafel; met daarop, in de houder, het signaalbordje: ‘Ik heb mijn maakwerk af!’ Bij overhoren idem dito, met het bordje 'ik wil overhoord worden!'
Online:
Leerling en huiswerkcoach maken bij aanvang van de middag afspraken over welk werk de coach gaat bekijken en overhoren, op welk tijdstip.

Let wel: TING zet in op groei naar meer zelfdiscipline en zelfstandigheid. Naarmate de leerling zich op deze punten ontwikkelt (en de cijfers tonen dit aan) bouwen we het checken van het maakwerk af. (Zie ook: vraag 22)

Per huiswerkmiddag wordt tenminste één geplande huiswerk (leer)opdracht overhoord en een geplande (maak)opdracht bekeken, maar let op: dus niet alles! Wát er zal worden overhoord wordt afgesproken aan het begin van de middag.
Let wel: soms doet de coach ook een ‘verrassingsoverval’: overhoort juist stof die moest worden geleerd, maar waarvan niet met uw zoon/dochter is afgesproken dat deze zou worden overhoord.

Het doel van de lessamenvattingen, dagelijkse verslagjes, is drieledig. (Let wel: eigenlijk is de term 'lessamenvatting' misleidend; huiswerkcoaching is immers geen 'les', echter het systeem Homi voorziet vooralsnog niet in een adequatere term.)

In de eerste plaats maken we uw kind medeverantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling/groei wat betreft de houding tov het huiswerk voor school. We richten het verslagje daarom ook - expliciet - aan uw zoon/dochter. Er kunnen/mogen in het verslag geen verrassingen staan; alles is besproken.
In de tweede plaats vinden wij het belangrijk met u in contact te blijven. Sluit de lessamenvatting/het verslagje/niet aan bij wat uw kind u teruggeeft? Laat het ons zo spoedig mogelijk weten. Stel alle vragen waarmee u rondloopt. Voorbeeld. Een leerling gaf thuis aan aan: ‘Van TING hoef je nooit huiswerk in het weekend te maken!’ Ouders vroegen zich af: klopt dit wel? Eén telefoontje leerde: klopt niet! TING streeft ernaar leerlingen in het weekend zoveel mogelijk huiswerkvrij te laten zijn, maar dat wil niet zeggen dat er nooit iets te doen is.
Tenslotte is de verslaglegging per kind voor ons als huiswerkcoaches belangrijk. We kunnen terugkijken in de lessamenvattingen van de vorige dagen: wat is er gebeurd? waar moeten we op voortborduren? Ook helpen de verslagen in situaties dat er onduidelijkheid is: bijvoorbeeld hoe de voorbereiding voor een repetitie, waarvoor een slecht cijfer is gehaald, is verlopen. U ontvangt het verslag over uw zoon/dochter aan het begin van de avond. Een enkele keer is dit de volgende ochtend.

Hebt u een vraag of opmerking over de verslaglegging van de middag, wend u zich dan in eerste instantie tot de desbetreffende dagcoach. Met de dagcoaches geldt de afspraak dat zij het antwoord op uw vraag altijd ook (per cc) naar de locatiemanager van TING sturen, die daarmee direct op de hoogte is van de evt. problematiek en zich indien nodig mengt; om over oplossingsrichtingen mee te denken.

Wend u zich tot de directie van TING: info@ting.nl of telefonisch (030) 2517570.

Alleen wanneer de situatie  daar aanleiding toe geeft, zoeken wij - en altijd in overleg met u en uw kind - contact met de mentor. Wat wel veel gebeurt is dat de mentor de dagelijkse lessamenvatting (het verslagje over de huiswerkmiddag) ontvangt; zodat ook hij/zij op de hoogte is van de ervaringen van uw zoon/dochter bij TING. Ook hiervoor geldt (gezien ook de privacy-wetgeving): de mentor komt alleen in de cc, met toestemming van uw kind en van u.

 

Waar reguliere huiswerkbegeleiding uitgaat van principes als ‘aangeven en opvolgen, sturen en controleren,’ gaan we erbij TING vanuit dat jongeren beschikken over een uitstekend zelfsturend vermogen, mits: zij worden uitgedaagd om te ‘reflecteren’. Precies dat vermogen tot reflectie – nadrukkelijk stil staan bij hoe je je huiswerk nu aanpakt en bedenken hoe het nét even anders of handiger kan – spreken we bij TING aan. Dit doen we aan de hand van ons ‘Word je eigen leider!’ programma dat erop gericht is het zelfvertrouwen (en daarmee de motivatie) van uw kind te ondersteunen.

Meer informatie?

Bel: (030) 251 75 70

E-mail: info@ting.nl